Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na našu webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali
nižšie uvedené podmienky používania webovej stránky spoločnosti ObecKrahule, s. r. o., rozumiete im,
súhlasíte s nimi a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.
UbytovanieKrahule, s. r. o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.
Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, túto webovú stránku prosím nepoužívajte.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom webovej stránky je obec Krahule.

Obchodné meno

Obecné lesy Krahule, s.r.o.
Krahule 26
967 01 Kremnica

IČO: 316 463 95
DIČ: 2020480110
IČ DPH: SK 2020480110

Bankové spojenie:
SLSP, a.s.
IBAN: SK08 0900 0000 0051 1034 1263

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, Vložka číslo: 3376/S


Obsah a používanie webovej stránky penzionkrahule.sk
K webovej stránke penzionkrahule.sk je prístup bezplatný. Používateľ nesie náklady, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, t.j náklady na prevádzku elektronického
zariadenia, vďaka ktorému k stránkam pristupuje, a tiež náklady na internetové pripojenie.
Webová stránka penzionkrahule.sk obsahuje predovšetkým informácie o službách ktoré ponúkame
klientom, aktuálne informácie o penzióne, fotografie a obrázky súvisiace s prevádzkou penziónu, ktoré na
tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“). Obsah umožňuje prezeranie a
preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou
neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.
Právna zodpovednosť
Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť,
najmä o ponuke ubytovania, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú
informatívny charakter a UbytovanieKrahule, s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by
vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.
Spracovanie a ochrana osobných údajov