Ubytovací poriadok a storno podmienky

1. Rezervácia ubytovania
Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom (ubytovanie@krahule.sk) alebo telefonicky +421 907 020 471. Pobyt si môžete zarezervovať taktiež prostredníctvom portálu Booking.com.

2.Nástup a realizácia pobytu:
V deň nástupu ubytovania je príchod možný od 14:00 – 18:00 hod. Ak hosť nenastúpi do
uvedeného času bez náležitého oznamu, vyhradzujeme si právo ponúknuť ubytovanie iným
hosťom. Penzión je nutné v deň odchodu uvoľniť najneskôr do 10.00 hod.

3. Platobné podmienky
Za záväznú rezerváciu ubytovania sa považuje zaplatenie 50% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v
termíne najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok 50% hradí hosť pri
nástupe na pobyt. V prípade že záloha, respektíve celá platba nebude uhradená a pripísaná na daný
účet vo vopred stanovenom termíne, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rezerváciu k danému
dátumu zrušiť.

4. PODMIENKY STORNOVANIA POBYTU
Zrušenie pobytu a výška storno poplatkov pri zrušení rezervácie závisí od času medzi rezervovaním a
nástupom na pobyt.
7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt a tak isto aj v prípade že sa hosť nedostaví vo vopred
stanovenom termíne, alebo predčasne odíde je poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania.
8 – 20 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania.
Viac ako 21 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie ubytovania bez storno poplatku. Storno pobytu môže hosť nahlásiť telefonicky: +421 907 020 471, alebo písomne e-mailom: (ubytovanie@krahule.sk), alebo cez rezervačný formulár.

5. Všeobecné podmienky:
Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť balkónové dvere
a okná, zhasnúť svetlá a uzamknúť dvere.
Kľúče od izieb ostávajú vo dverách
V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané okrem na to vyhradených priestoroch mimo
budovy. Ak hosť poruší tento zákaz stanovuje sa mu pokuta vo výške 30 eur.
Zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče ako na izbách tak aj v spoločných priestoroch.
Vyhradzujeme si právo odobrať takýto spotrebič počas doby ubytovania. V prípade, že hosť/-ia
odmietne/-ú vydať takýto spotrebič ukončujeme právo na pobyt v našom zariadení za
predpokladu 100 % úhrady celého pobytu všetkých zúčastnených. /Interná smernica BOZP/
Deti do 15 rokov nesmú zostávať bez dozoru dospelých v izbe ani v spoločenských
priestoroch z bezpečnostných dôvodov.

V priestoroch reštaurácie je zakazané konzumovať alkoholické nápoje, ktoré tu neboli
zakúpené.
Hosťom sa nedovoľuje brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je
vyhradené určené miesto – lyžiareň

Zákazník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa:
premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do televíznych
prijímačov, do elektrických spotrebičov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak
bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne
prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe, ako je uvedená v zozname
hostí, odsúhlasenom prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia
všetky zistené nedostatky pri nástupe je hosť povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v deň
nástupu
za vzniknuté škody spôsobené na majetku penziónu je zodpovedný hosť
rodičia zodpovedajú za svoje deti
pri hromadnom ubytovaní počas zimných a letných sústredeniach v rámci školy sa
prenáša zodpovednosť za škody spôsobené zverencami na zmluvného partnera
/škola,
hostia musia dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 – 6.00 hod.
Domáce bytové zvieratá sú povolené len so súhlasom prevádzkovateľa a za poplatok.
Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania
služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u štátnych príslušníkov cudzích krajín tiež pre
spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt s okamžitou platnosťou ak hosť porušuje záväzne
podmienky pre pobyt, ak hosť spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak je
správanie hosťa počas pobytu neprístojné. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo neumožniť
ďalší pobyt hosťom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.
Zákazník potvrdením objednávky ( e-mailom, telefonicky ) potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecne
záväzné ubytovacie podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.
Hosť je povinný dodržiavať tieto podmienky. V prípade, ak ich poruší, má vedenie penziónu právo
odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
Ubytovací poriadok je platný a výveskou v penzióne dostupný k nahliadnutiu